Algemene Voorwaarden

Wij zijn Sarah Grauwels Architect BV, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Vismarkt 9 en ondernemingsnummer 0835.438.432.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: hello@sarahandhousemates.com


Artikel 1 - Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons via de websites, via social media, via offerte of e-mail.

2. Dienst: de diensten en productendie wij leveren: Sarah Grauwels Architect BV

3. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER. 

4. Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de aankoop van een dienst/product, op de dag van inschrijving in een online cursus of bij de ondertekening van de overeenkomst. 

5. Klant: De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt. 

6. Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen jou, als Klant, en wij, als Dienstverlener.  

7. Producten: Sarah Grauwels Architect BV biedt verschillende diensten en productenaan, bestaande uit:

 • Voor bouwers: 
  • Online cursussen
  • Inspiratiegesprekken voor bouwers om mee richting te geven aan de bouw- of woondroom
  • Volledige architectuuropdracht 
 • Voor architecten/ondernemers:
  • Online cursussen
  • Inspiratiegesprekken om over jouw zaak te brainstormen

8. Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.

9. Websites: www.sarahandhousemates.com en www.sarahgrauwels.be

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij, als Dienstverlener, de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, diensten en digitale producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en plichten. 

2.2.Jij, als Klant, erkent deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. 

2.3. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken. 

2.4. De laatste versie van deze algemene voorwaarden is steeds van toepassing. 


Artikel 3 - Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen voor onze online producten steeds een aanbod via de websites, via e-mail of via social media. Onze prijzen worden uitgedrukt in euro. Prijzen zijn inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor architecten / ondernemers. 

Voor offline architectuur, ofwel de ‘volledige architectuuropdracht’ geldt een aparte architectuurovereenkomst.

3.2.Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat jij, als Klant, het aanaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

3.3.Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs. 

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Jij, als Klant-consument, ziet hiermee af van jouw herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).  


Artikel 4 - Vergoeding: 

4.1. Algemeen

De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen dienst/product. De prijzen staan steeds vermeld op de websites. Enkel voor offline architectuur geldt een aparte architectuurovereenkomst met ereloon.

Wij, als Dienstverlener, zullen steeds helder vermelden welke diensten het overeengekomen tarief omvatten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, als Klant.  

 

4.2. Betaling

Jij, als Klant, dient onze online diensten/producten steeds online, in zijn geheel, te betalen. Enkel indien jij, als Klant, in hoedanigheid van ondernemer handelt, heb jij, als Klant, de optie om de ‘grotere’ cursussen in termijnen te betalen.

Voor diensten en producten die niet via de website zijn aangekocht, zullen wij, als Dienstverlener, een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.


Artikel. 5 - Uitvoering van de overeenkomst

5.1.Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten en productenaan. 

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen wij, als Dienstverlener, volgende diensten aanbieden:

 • Voor bouwers: 
  • Online cursussen (onderwerpen van cursussen heb ik verwijderd) 
  • Inspiratiegesprekken voor bouwers om mee richting te geven aan de bouw- of woondroom
  • Volledige architectuuropdracht 
 • Voor architecten/ondernemers:
  • Online cursussen (onderwerpen van cursussen heb ik verwijderd)
  • Inspiratiegesprekken om over jouw zaak te brainstormen

Wanneer jij, als Klant, een onlne cursus of inspiratiegesprek aankoopt m.a.w. het aanbod accepteert, bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som. Zelfs wanneer de online cursus voortijdig zou worden beëindigd door jou, als Klant, zal jij, als Klant, toch tot volledige betaling moeten overgaan.

5.2.Wij, als Dienstverlener, voeren de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat jij, als Klant, beoogde. Jij, als Klant, staat zelf in voor de uitvoering en draagt daar dan ook de volledige verantwoordelijkheid voor.

 5.3.Indien en voor zoverre een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben wij, als Dienstverlener, het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.


Artikel 6 - Herroepingsrecht

6.1.De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen. 

Jij, als Klant, hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht jou, als Klant, te vragen naar de reden van herroeping, maar jij, als Klant, bent niet verplicht een reden op te geven.

De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat jij, als Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen.  

6.2. Uitzonderingen: 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op onze online cursussen en inspiratiegesprekken.

De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is  aldus niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze toestemming. 

Ook de ontbinding van diensten is niet mogelijk eens deze volledig of gedeeltelijk uitgevoerd zijn. Bij aankoop van coaching, retraites, cursussen en programma’s stem jij er als Klant mee in dat de dienst onmiddellijk uitgevoerd wordt waardoor jij, als Klant, afstand doet van jouw herroepingsrecht.


Artikel 7 - Betwistingen 

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voldoende gemotiveerd kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener, dit aan de hand van een aangetekend schrijven. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat wij, als Dienstverlener, in staat zijn om zo adequaat mogelijk te reageren.

Iedere klacht die kenbaar wordt gemaakt na deze 8 dagen is ongeldig.

Jij, als Klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.


Artikel 8 - Fysieke producten

Wij, als Dienstverlener, kunnen ook fysieke producten aanbieden. Dit loopt via affiliate links. De leveringstermijn voor deze producten is steeds afhankelijk van de leveringstermijn van de initiële leverancier.


Artikel 9 - Online trainingen  en gebruikersaccount

Wij, als Dienstverlener, hebben de online cursussen ontworpen naar aanleiding van onze ervaring en kennis op vlak van architectuur en ondernemen. Met de online cursussen wensen wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, de nodige kennis en tools bij te brengen. 

De aangeboden online cursussen, waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via onze websites of via een online platform. 

Jij, als Klant, dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van de online trainingen.

Om toegang te krijgen tot online diensten/producten, waaronder online cursussen, dien jij, als Klant, op onze website of het online platform een account aan te maken. Jij, als Klant, zal ervoor zorgen dat de informatie in dit account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal jij, als Klant, ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord.

Toegang tot online cursussen en het gebruikersaccount is persoonlijk. Toegang tot de online cursussen (toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens) of de inhoud van de cursussen mogen niet gedeeld worden met derden. 

Na het einde van een online training, blijft de inhoud ‘levenslang’ beschikbaar zolang wij, als Dienstverlener, de online cursus en het online platform blijven bestaan. Indien wij, als Dienstverlener, ervoor kiezen de online training niet langer aan te bieden, zal jij, als Klant, hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht.

Bij een vermoeden van het delen van de toegang tot een online cursus met derden, wordt de toegang tot de online cursus voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat wij, als Dienstverlener, jou, als Klant, enige vergoeding of betaling verschudigd zijn. 

Waneer jij, als Klant, zou handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan ons, dan zijn wij, als Dienstverlener, gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat wij hiervoor enige schadevergoeding verschudigd zijn.

Jij, als Klant, dient je te onthouden van elke gebruik van (de inhoud van) de online cursussen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor ons, als Dienstverlener.


Artikel 10 - Aansprakelijkheid

10.1. Algemeen

Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting. De aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, is steeds beperkt tot de rechtstreekse schade en kan maximaal het bedrag van de aankoopsom bedragen.

Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken. 

10.2. Mbt cursussen

Wij, als Dienstverlener, lossen in de aan particulieren gegeven cursussen geen technische problemen op. Hiervoor kunnen wij, als Dienstverlener, dan ook absoluut niet aansprakelijk voor gesteld worden. Evenmin kunnen wij, als Dienstverlener, aansprakelijk gesteld worden voor conceptiefouten en andere fouten. Wij, als Dienstverlener, treden in de cursussen in geeen geval op als architect en kunnen hier dan ook allerminst voor aansprakelijk gesteld worden.

Het is nog steeds de bedoeling dat jij, als Klant, met een architect gaat samenwerken om wettelijk in orde te zijn.

10.3. Overmacht 

Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. 

10.4. Relaties met derden 

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

10.5. Contractuele tekortkomingen 

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan jij, als Klant, ons schriftelijk in gebreke stellen. Hierbij wordt er ons, als Dienstverlener, een redelijke termijn gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

10.6. Website 

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten. 

10.7. Technische problemen website 

Wij, als Dienstverlener, kunnen geen bepaalde uptime van inze website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. Jij, als klant, kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft.

Wij, als Dienstverlener, stellen alles in het werl om ervoor te zorgen dat onze website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. Wij, als Dienstverlener, kunnen evenwel geen enkele garantie bieden.

 

Artikel 11 - Intellectuele eigendomsrecht 

11.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden erken jij, als Klant, uitdrukkelijk dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s en/of materialen, en overige inhoud op de website en online teaching platformeigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten. 

11.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst. 

11.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 


Artikel 12 - Gegevensverwerking 

12.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij, als Klant, je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacyverklaring die toegankelijk is op onze website.  

12.2. Door het aanmaken van een account, aanvaard je, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moeten wij, als dienstverlener, voor het aanmaken van het gebruiksaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in onze privacy policy.

12.3. Door het ondertekenen van de offerte en het betalen van voorschotten of gedeeltelijke factuursommen, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet wij, als Dienstverlener, voor het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in onze privacy policy. 

12.4. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren. 


Artikel 13 - Geheimhouding 

13.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

 • het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen 
 • het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie, 
 • het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege, 
 • Partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. 

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna. 

13.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 1.500 euro - onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.


Artikel 14 - Algemeen 

14.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

14.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling. 

14.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Hasselt, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

 

arrow_drop_up arrow_drop_down